بانوان تاثیرگذار بر سیاست‌های کشور در حوزه‌های مختلف شناسایی می‌شوند

فاطمه زارع بیدکی؛ مدیر کارگروه ملی سیاستگذاری و حکمرانی در جلسه برنامه‌ریزی دومین کنگره ملی بانوان تاثیرگذار در خصوص شاخص‌های ارزیابی عمومی و تخصصی در این کارگروه گفت: الگو بودن در همسری، مادری و فرزندپروری جزو شاخص‌های عمومی است که در این کارگروه نیز بر اساس این شاخص‌ها، ارزیابی عمومی بانوان تاثیرگذار صورت می‌پذیرد. اما در بخش شاخص‌های تخصصی موضوع ما ارزیابی بانوان تاثیرگذار در خصوص تاثیرات آنان بر سیاستگذاری و حکمرانی در حوزه‌های مختلفی همچون محیط‌زیست، بهداشت و درمان، آموزش، اقتصاد و… خواهد بود.

وی با اشاره به الگوی زن سوم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب، گفت: ما در کشور الگوهای موفق و خوبی داریم که می‌توانیم آنان را شناسایی و به جامعه معرفی کنیم. بانوان تاثیرگذاری که فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری و حکمرانی داشته باشند، توسط کارگروه ملی سیاستگذاری و حکمرانی شناسایی و معرفی خواهند شد.

مدیر کارگروه ملی سیاستگذاری و حکمرانی دومین کنگره ملی بانوان تاثیرگذار گفت: تسهیلاتی که در قالب جایزه به بانوان تاثیرگذار داده می‌شود باید با شناخت کامل و متناسب با نیاز بانوان در زمینه فعالیت آنان باشد تا عاملی برای انگیزه و توانمندسازی آنان شود. لذا در این خصوص نیازسنجی‌هایی صورت گرفته است که تسهیلات در قالب جوایز، بر اساس این نیازسنجی‌ها طراحی و اهدا خواهند شد.