بانوان تاثیرگذار ابتدا در خانواده خود باید موثر باشند

دبیر علمی دومین کنگره ملی بانوان تاثیرگذار در جلسه هماهنگی با مدیران کارگروه‌های مختلف ملی گفت: اعتقاد دارم که تمام زنان و دختران ایران، بانوان تاثیرگذار هستند و ما در این کنگره باید تلاش کنیم که این ظرفیت و توان آنان، برایشان یادآوری شود.

دکتر بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ دبیر علمی دومین کنگره ملی بانوان با اشاره به اینکه زنان متولد دهه‌های 40 و 50، نقش و اثرگذاری مادری و همسری خود را از مادران خود به ارث برده‌اند، گفت: یک بانوی تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در وهله اول، باید در نقش‌های همسری و مادری خود در خانواده تاثیرگذار باشد. بانوان با حفظ این میراث است که می‌توانند در موفقیت خانواده خود موثر باشند و در وهله دوم در جامعه نیز تاثیر بگذارند؛ چراکه جامعه و خانواده از هم جدا نیست.

دبیر علمی دومین کنگره ملی بانوان با تاکید بر اینکه برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، باید هدف ارتقای خانواده و مدرسه باشد، گفت: در این راستا لازم است که ابتدا از خودمان شروع کنیم. بانوان باید ابتدا استعدادها و توانایی‌های خود را در سطح خانواده تقویت کنند و در جهت افزایش نیروی کارآمد برای میهن تلاش کنند.